Hur anmäler jag mig?

Vad kostar det?

Du be­ta­lar en stu­di­e­av­gift om 50 euro/ter­min och för den sum­man kan du lä­sa så många kur­ser du vill (no­te­ra att vå­ra sam­ar­bet­s­par­ter ock­så har egna kursav­gif­ter).

Anmälan

Se­nast 7-10 da­gar fö­re kur­sen in­leds. Kol­la sis­ta an­mäl­nings­da­gen för den kurs du är in­tres­se­rad av i vår kur­ska­ta­log.
Till kur­ser som ar­ran­ge­ras av Öpu kan du an­mä­la dig här

Mo­du­len för håll­bar­hets­frå­gor2020-202113.8.2020