Hur anmäler jag mig?

Vad kostar det?

Du be­ta­lar en stu­di­e­av­gift om 50 euro/ter­min och för den sum­man kan du lä­sa så många kur­ser du vill (no­te­ra att vå­ra sam­ar­bet­s­par­ter ock­så har egna kursav­gif­ter).

Anmälan

Se­nast 7-10 da­gar fö­re kur­sen in­leds. Kol­la sis­ta an­mäl­nings­da­gen för den kurs du är in­tres­se­rad av i vår kur­ska­ta­log.
Till kur­ser som ar­ran­ge­ras av CLL kan du an­mä­la dig här i vår nya an­mäl­nings­da­ta­bas: https://sur­vey.abo.fi/lo­mak­ke­et/12691/lo­ma­ke.html  (till hös­tens kur­ser fr.o.m. 16.8.2021, till vå­rens kur­ser fr.o.m. 22.11.2021)

Till kur­ser som ar­ran­ge­ras av ar­be­tar- el­ler med­bor­gar­in­sti­tut, som­mar­un­i­ver­si­tet o.s.v. an­mä­ler du dig på det sätt som gäl­ler för des­sa ut­bild­nings­ar­ran­gö­rer.

Mera prak­tisk in­for­ma­tion har vi sam­lat på vår webb­plats

Till­gäng­lig­het

Mo­du­len för håll­bar­hets­frå­gor2021-202224.6.2021