Välmående individer

De fyra förs­ta av FN:s håll­bar­hets­mål hand­lar om att för­bätt­ra lev­nads­för­hål­lan­den för in­di­vi­den. Vi  vill bi­dra till av­skaf­fan­de av fat­tig­dom och hung­er, och vi be­hö­ver upp­nå trygg livs­me­dels­för­sörj­ning, bätt­re kost­håll­ning och främ­ja ett håll­bart jord­bruk. Hur kan vi sä­ker­stäl­la att alla kan leva ett häl­so­samt liv och ver­ka för alla män­ni­skors väl­be­fin­nan­de? El­ler sä­ker­stäl­la rätt­vis ut­bild­ning av god kva­li­tet och främ­ja livs­långt lä­ran­de för alla?

Häl­sa, ge­nus och mång­fald
Häl­so­främ­jan­de livs­stil och håll­bar ut­veck­ling
Folk­häl­sa och håll­bar ut­veck­ling
Mång­fald och in­klu­de­ring
Con­cepts of Susta­i­na­bi­li­ty
In­tro­duc­tion to ESD – Edu­ca­tion for Susta­i­nab­le De­ve­lop­ment

Mo­du­len för håll­bar­hets­frå­gor2021-202224.6.2021