Vägen till en hållbar, rättvis, demokratisk värld

Möj­lig­he­ter­na till ett gott fram­ti­da liv på jor­den står idag i våg­skå­len. Vi har över­ut­nytt­jat jor­dens re­sur­ser, so­ci­a­la orätt­vi­sor och eko­no­mis­ka klyf­tor ökar och vi har ställts in­för en ga­lop­pe­ran­de kli­mat­för­änd­ring. De här pro­ble­men kal­las ofta för ”wick­ed pro­blems” ef­ter­som lös­ning­en på ett av dem sam­ti­digt bru­kar för­vär­ra ett an­nat. Allt of­ta­re kon­fron­te­ras vi med fram­tids­sce­na­ri­er där vi är tvung­na att trap­pa ner och mins­ka vår ma­te­ri­el­la kon­sum­tion. Vi för­knip­par det här med en sänkt lev­nads­stan­dard vil­ket vi ser som för­säm­rad livs­kva­li­tet. Men är det fak­tiskt så? Hör du till dem som ifrå­ga­sät­ter eta­ble­ra­de san­ning­ar om vad vi be­hö­ver för att leva ett gott liv?

Öpp­na uni­ver­si­te­tet er­bju­der kur­ser för de fles­ta av FN:s håll­bar­hets­mål, från num­mer 1, ”Ing­en fat­tig­dom” till num­mer 17 ”Ge­nom­fö­ran­de och glo­balt part­ner­skap”.

Vill du lära dig mera?

Håll­bar­het in­ne­fat­tar oli­ka di­men­sio­ner, inte bara mil­jö­a­spek­ter. Här in­går ock­så be­grepp som rätt­vi­sa, makt, rät­tig­he­ter, so­ci­alt ka­pi­tal, jäm­lik­het och tillit. Vi er­bju­der kur­ser i äm­nen som på oli­ka sätt tan­ge­rar des­sa be­grepp.

Om det­ta lå­ter in­tres­sant så kan kur­ser i so­ci­o­lo­gi, ge­nus­ve­ten­skap, so­ci­al­po­li­tik, so­ci­al­ve­ten­ska­per, na­tio­nal­eko­no­mi el­ler of­fent­lig för­valt­ning pas­sa dig.

För­utom so­ci­a­la och eko­no­mis­ka aspek­ter av håll­bar­het finns ock­så kul­tu­rel­la och mil­jö­mäs­si­ga (eko­lo­gis­ka) aspek­ter. Om des­sa in­tres­se­rar dig så re­kom­men­de­rar vi att du be­kan­tar dig med vå­ra kur­ser i håll­bar ut­veck­ling, geo­gra­fi, häl­so­kun­skap, in­ter­kul­tu­rell kom­mu­ni­ka­tion och kul­tur­ana­lys.

Kon­takt­per­son

Pla­ne­ra­re Jo­han­na Fre­den­berg
jo­han­na.fre­den­berg@abo.fi, 02-215 4177

Mo­du­len för håll­bar­hets­frå­gor2021-202224.6.2021