Naturen, Moder jord

Ef­ter­som vi alla är helt be­ro­en­de av häl­san hos den pla­net vi bor på, finns själv­fal­let des­sa aspek­ter bland håll­bar­hets­må­len. Vi bör kun­na vid­ta ome­del­ba­ra åt­gär­der för att be­käm­pa kli­mat­för­änd­ring­ar­na och dess kon­se­kven­ser. Be­va­ra och nytt­ja ha­ven och de ma­ri­na re­sur­ser­na på ett håll­bart sätt för en håll­bar ut­veck­ling samt sä­ker­stäl­la till­gång­en till och en håll­bar för­valt­ning av vat­ten och sa­ni­tet för alla. Vi­da­re ska vi skyd­da, åter­stäl­la och främ­ja ett håll­bart nytt­jan­de av land­ba­se­ra­de eko­sys­tem, håll­bart bru­ka sko­gar, be­käm­pa öken­sprid­ning, hej­da och vri­da till­ba­ka mark­för­stö­ring­en samt hej­da för­lus­ten av bio­lo­gisk mång­fald.

Eko­lo­gisk håll­bar­het
Cli­ma­te Chan­ge in the Bal­tic Sea Re­gi­on

Mo­du­len för håll­bar­hets­frå­gor2021-202224.6.2021