Ekonomi, innovation och livsstil

Håll­bar­hets­må­len in­klu­de­rar ock­så eko­no­mi, in­fra­struk­tur och ener­gi­pro­duk­tion. Vi bör ver­ka för en in­klu­de­ran­de och lång­sik­tigt håll­bar eko­no­misk till­växt, full och pro­duk­tiv sys­sel­sätt­ning för alla. Vi­da­re står vi in­för ut­ma­ning­en att sä­ker­stäl­la till­gång till eko­no­miskt över­kom­lig, till­för­lit­lig, håll­bar och mo­dern ener­gi för alla. Vi vill byg­ga mot­stånds­kraf­tig in­fra­struk­tur, ver­ka för en in­klu­de­ran­de och håll­bar in­dust­ri­a­li­se­ring samt främ­ja in­no­va­tion. En av de vik­ti­gas­te sa­ker­na för oss här i Nor­den är att sä­ker­stäl­la håll­ba­ra kon­sum­tions- och pro­duk­tions­möns­ter. Hur kan jag bi­dra till det­ta?

Håll­bar och cir­ku­lär eko­no­mi
Grund­kurs i na­tio­nal­eko­no­mi, mak­ro­eko­no­mi
In­ter­na­tio­nell han­del
Mat, mil­jö och livs­stil­sval
Häl­so­främ­jan­de livs­stil och håll­bar ut­veck­ling
Jag, en kon­su­ment
Susta­i­nab­le and Circu­lar Eco­no­my

Mo­du­len för håll­bar­hets­frå­gor2021-202224.6.2021