Hållbara samhällen

Vis­sa av FN:s håll­bar­hets­mål ser sam­man­ta­get till en strä­van att leva i håll­ba­ra sam­häl­len, där vi t ex upp­nått jäm­ställd­het och alla kvin­nors och flick­ors egen­makt. Vå­ra stä­der och bo­sätt­ning­ar ska vara in­klu­de­ran­de, säk­ra, mot­stånds­kraf­ti­ga och håll­ba­ra. Vi ska främ­ja fred­li­ga och in­klu­de­ran­de sam­häl­len för håll­bar ut­veck­ling, till­han­da­hål­la till­gång till rätt­vi­sa för alla samt byg­ga upp ef­fek­ti­va, och in­klu­de­ran­de in­sti­tu­tio­ner med an­svars­ut­krä­van­de på alla ni­vå­er. Vi bör ock­så mins­ka ojäm­lik­he­ten inom och mel­lan län­der.

Att ar­be­ta med flyk­ting­ar
Grund­kurs i off. för­valt­ning: de­mo­kra­ti och för­valt­ning
So­ci­al håll­bar­het
Håll­bar och cir­ku­lär eko­no­mi
Häl­sa, ge­nus och mång­fald
The Con­cep­tu­al His­to­ry of Mul­ti­cul­tur­a­lism
Cul­tu­re, Pe­a­ce and Con­flict
In­tro­duc­tion to ESD Edu­ca­tion for Susta­i­nab­le De­ve­lop­ment
Eco­lo­gi­cal Susta­i­na­bi­li­ty
Cli­ma­te Chan­ge in the Bal­tic Sea Re­gi­on
Håll­bar­het i Nor­den
Eko­lo­gisk håll­bar­het

Mo­du­len för håll­bar­hets­frå­gor2021-202224.6.2021