Genusvetenskap

Genusvetenskap

► Ar­ran­gör: CLL/öpp­na uni­ver­si­te­tet
https://web.abo.fi/fc/an­mal­ningsdb/

NÄT­KURS Fe­mi­nis­tisk och in­ter­sek­tio­nell pe­da­go­gik, 5 sp
Tid­punkt: 23.9-5.12.2019
Lä­ra­re: FD Ma­ri­ka Kivi­nen
An­mä­lan: 19.8-16.9.2019

NÄT­KURS In­tro­duk­tion till ge­nus­ve­ten­skap, 5 sp
Tid­punkt:17.2-19.4.2020
Lä­ra­re: FM Pan­da Eriks­son
An­mä­lan: 18.11.2019-10.2.2020

NÄT­KURS Trygg­he­tens rum ur ett fe­mi­nis­tiskt per­spek­tiv, 5 sp
Tid­punkt: 16.3-10.5.2020
Lä­ra­re: FM Maria Nor­mann och Ilo­na Ogbe­i­de
An­mä­lan: 18.11.2019-9.3.2020

► Ar­ran­gör: CLL/öpp­na uni­ver­si­te­tet

Kur­sort: Åbo

Gen­der, Envi­ron­ment and Glo­bal Eco­no­mics, 5 sp
Tid­punkt: 10.10-5.12.2019. Tors­da­gar kl 17.15-18.45
Lä­ra­re: FM Fre­ja Hög­back och FM Al­bi­na Ga­kuru
An­mä­lan: 19.8-3.10.2019

Pla­ne­ra­re Ka­ta­ri­na Hu­mi­na
ka­ta­ri­na.hu­mi­na@abo.fi, 02-215 4540

Kur­ser läs­året 2019-20hela lan­det28.5.2014