Oorganisk kemi

Var­för är det vik­tigt och nyt­tigt att åter­an­vän­da in­dust­ri­ellt av­fall? På vil­ket sätt är det bra för mil­jön? Vad kan en oor­ga­nisk ke­mist fors­ka i?

Med­ver­kan­de: DI Maria Sun­dqvist

Forsk­ning­ens värld23.1.2015