Farmaci

Vad är far­ma­ci? Vil­ken är nyt­tan med att skri­va ut lä­ke­me­del? Var­för kan det an­ses vara tryg­ga­re än de tra­di­tio­nel­la do­se­rings­me­to­der­na?

Med­ver­kan­de: FM Henri­ka Wick­ström

Forsk­ning­ens värld23.1.2015