Forskningens värld

Forsk­ning­ens värld be­står av en se­rie kor­ta fil­mer (ca 5 min), där unga fors­ka­re från Åbo Aka­de­mi be­rät­tar om sitt ar­be­te. I fil­mer­na för­kla­rar de var­för de blev in­tres­se­ra­de av sitt äm­ne, de pre­sen­te­rar sin forsk­ning, be­rät­tar vad de gör i prak­ti­ken och vil­ken be­ty­del­se de­ras forsk­ning har för vårt sam­häl­le och vår fram­tid.

Fil­mer­na är främst rik­ta­de till stu­de­ran­de i gym­na­si­er.

Tan­ken med fil­mer­na är att hö­ja in­tres­set för na­tur­ve­ten­ska­per ge­nom att visa hur kun­ska­per inom des­sa äm­nes­om­rå­den har be­ty­del­se i oli­ka typ­er av yr­ken. Fil­mer­na kan an­vän­das som stu­die­hand­led­ning för att visa vad du kan syss­la med om du väl­jer att stu­de­ra na­tur­ve­ten­ska­per el­ler tek­nik. Dess­utom be­rör fors­kar­na te­o­ri och te­man som be­hand­las i sko­lan. Äm­nes­lä­ra­re kan dra nyt­ta av dem ge­nom att t.ex. visa dem som in­led­ning av ett nytt av­snitt i sin un­der­vis­ning.

Fil­mer­na är pro­du­ce­ra­de av Ann-So­fie Lepp­ä­nen från Re­surscen­ter för ma­te­ma­tik, na­tur­ve­ten­ska­per och tek­nik i sko­lan och Pek­ka Ten­ho­nen vid Cen­tret för livs­långt lä­ran­de vid Åbo Aka­de­mi. Fi­nan­si­är är Stif­tel­sen för Åbo Aka­de­mi.

Forsk­ning­ens värld23.1.2015