Om oss

Vi job­bar för att ska­pa ett in­tres­se för ma­te­ma­tik, na­tur­ve­tebska­per och tek­nik i ti­dig ål­der och att visa på möj­lig­he­ter­na att väl­ja en hög­re ut­bild­ning inom des­sa äm­nen.
Ge­nom sam­ar­be­te med sko­lor, hög­sko­lor och nä­rings­liv vill vi öka för­stå­el­sen av kopp­ling­en mel­lan na­tur­ve­ten­ska­per och tek­nik med en håll­bar sam­hälls­ut­veck­ling.

Läs mer om oss på: www.skol­re­surs.fi

Forsk­ning­ens värld23.1.2015