Geologi

Vad är geo­lo­gi? Hur gam­malt är jord­klo­tet? Vad gör en mil­jö­geo­ke­mist? Var­för är det vik­tigt att för­stå sig på hur oli­ka geo­lo­gis­ka pro­ces­ser på­ver­kar vår mil­jö? Vad är sura sul­fat­jor­dar och var­för är det vik­tigt att kän­na till hur de bil­das och veta var de finns? Hur job­bar geo­lo­ger?

Med­ver­kan­de: FM Stefan Matt­bäck

Forsk­ning­ens värld23.1.2015