Miljö och marinbiologi

Vad är det för lik­het mel­lan ko­rall­rev, man­gro­ve­sko­gar och sjö­gräs­äng­ar? Var­för är det vik­tigt att vi vär­nar och ser till att ål­gräs även i fram­ti­den finns i vå­ra hav? Vil­ken nyt­ta har vi av sjö­gräs­äng­ar? Hur job­bar en ma­rin­bi­o­log?

Med­ver­kan­de: FD Christof­fer Bo­ström

Forsk­ning­ens värld23.1.2015