Miljö- och marinbiologi

Vil­ken roll har dju­ren för Ös­ter­sjöns eko­sys­tem? Hur och var job­bar en ma­rin­bi­o­log? Vad är forsk­ning­ens roll för hjäl­pa till att för­bätt­ra mil­jö­skyd­det?

Med­ver­kan­de: FD Anna Törn­ro­os

Forsk­ning­ens värld23.1.2015