Cellbiologi

Var­för lö­nar det sig att an­vän­da ba­nan­flu­gor i stu­di­er av män­ni­skans im­mun­för­svar? Var­för är det vik­tigt att för­stå hur en cell fun­ge­rar och hur kan den kun­ska­pen hjäl­pa lä­ke­me­dels­forsk­ning­en? Hur fors­kar en cell­bi­o­log?

Med­ver­kan­de: FM Anna Aal­to

Forsk­ning­ens värld23.1.2015