Biokemi

Vad är mi­to­kond­ri­er och vad har de för roll i cel­len? Vad är ATP? Vad kan mu­ta­tio­ner i mi­to­kond­rie-DNA:n leda till? Var­för är det vik­tigt att för­stå vad som hän­der i cel­len och hur kan den­na kun­skap ut­nytt­jas för att ska­pa me­di­cins­ka be­hand­ling­ar? Hur job­bar en bio­ke­mist?

Med­ver­kan­de: FD Helen Coop­er

Forsk­ning­ens värld23.1.2015