Fysikalisk kemi

Vad är mem­bra­ner och hur fun­ge­rar de? Var­för är de in­tres­san­ta med tan­ke på vat­ten­re­ning? Var­för an­vänds de inte i en stör­re ut­sträck­ning i dag? Vad kan du job­ba med om du stu­de­rat fy­si­ka­lisk kemi?

Med­ver­kan­de: FM Emil Rosqvist

Forsk­ning­ens värld23.1.2015