Industriell ekonomi

Vad är pro­cess- och sys­tem­tek­nik? Vad är in­dust­ri­ell eko­no­mi? Var­för är det vik­tigt att fins­ka fö­re­tag ock­så i fram­ti­den är bäst på det som de gör? Hu­ru­dan kun­skap be­hövs ifall man i fram­ti­den vill leda fö­re­tag? Vad ska du stu­de­ra ifall du vill bli dip­lo­min­gen­jör?

Med­ver­kan­de: DI Viktor Sund­holm

Forsk­ning­ens värld23.1.2015