Trä- och papperskemi

Var­för är sko­gen vik­tig för oss och hur kun­de vi ut­nytt­ja sko­gen ef­fek­ti­va­re? Vad be­står träd av? Vad är ex­trak­tion? Hur kan man se­pa­re­ra trä­dets be­stånds­de­lar från var­and­ra och var­för är det in­tres­sant? Kan vi i fram­ti­den an­vän­da träd i stäl­let för fos­sil olja som rå­va­ra för oli­ka pro­duk­ter?

Med­ver­kan­de: DI Jens Kro­gell

Forsk­ning­ens värld23.1.2015