Teknisk polymerkemi

Vil­ka för­de­lar finns med att an­vän­da bi­o­ned­bryt­ba­ra po­ly­me­rer vid väv­nads­å­ter­bild­ning? Hur kan en po­ly­mer­ke­mist job­ba med re­ge­ne­ra­tiv­me­di­cin? Vad ska du lä­sa ifall du vill job­ba med po­ly­mer­ke­mi?

Med­ver­kan­de: DI Pe­ter Upp­stu

Forsk­ning­ens värld23.1.2015