Agenda för gruppdiskussionerna

Ord­fö­ran­de är vid­ta­lad på för­hand. Utse en sek­re­te­ra­re för grup­pen.
Tid 9:30-11:30. Kom ihåg att ni är fle­ra äm­nen i sam­ma grupp, så håll koll på ti­den.

1. Äm­nes­grup­per­na be­rät­tar kort i tur och ord­ning hur man har job­bat kring de di­gi­ta­la pro­ven/upp­gif­ter­na. Ni kan kort visa ex­em­pel på hur de ser ut, men fo­ku­se­ra dis­kus­sio­nen mera på er­fa­ren­he­ter­na.

· Hu­ru­da­na prov/upp­gif­ter har fun­ge­rat bra?
· På vil­ket sätt blir pro­vet / upp­gif­ter­na an­nor­lun­da tack vare den di­gi­ta­la möj­lig­he­ten?
· Hur har prov­si­tu­a­tio­nen fun­ge­rat?
· Märks det nån skill­nad i pre­sta­tio­ner?
· Vad vill grup­pen ut­veck­la?
Sek­re­te­ra­ren sam­man­fat­tar se­dan de ge­men­sam­ma er­fa­ren­he­ter­na i stor­grup­pen i ett de­lat do­ku­ment. Länk till det­ta do­ku­ment finns i grup­pens To­day’s meet rum (finns på si­dan Prak­tisk info samt på grup­per­nas si­dor)

2. Ut­vär­de­ra 1:1 mil­jön (alla i un­der­vis­nings­grup­pen har till­gång till egen da­tor)
· Hur har Win­dows 8 RT ta­blet­ter­na fun­ge­rat? (de som har dem)
· Har de stu­de­ran­de med sig da­to­rer­na?
· Stö­der 1:1 mil­jön lä­ran­det?

Skriv in den­na sam­man­fatt­ning i det de­la­de do­ku­men­tet ock­så.

Vi7 Sha­ring­s­e­mi­na­ri­umAca­de­mill 17.1.201510.12.2014