Praktisk info

Väl­kom­men på Vi7 sha­ring­s­e­mi­na­ri­um!

Te­mat för da­gen är e-pro­ven och e-upp­gif­ter och fram­för allt att dela er­fa­ren­he­ter sins­e­mel­lan. Det­ta kom­mer vi att gö­ra ge­nom grupp­dis­kus­sio­ner och pa­nel­dis­kus­sion, men vi an­vän­der även möj­lig­he­ten att dela med oss via so­ci­a­la me­di­er.

Twit­ter an­vän­der vi hash­ta­gen #Vi7ring. An­vänd gär­na ock­så  #di­ga­bi för tweets som gäl­ler det. För Di­ga­bis prov­verk­tyg an­vänds all­mänt #ab­it­ti.

Grup­per­nas dis­kus­sio­ner sam­man­fat­tas via To­day’s meet och ett de­lat do­ku­ment. Det­ta görs av den sek­re­te­ra­re som grup­pen ut­ser. Ord­fö­ran­de för grup­pen är vid­ta­lad på för­hand. Var­je grupp  har ett eget rum på To­day’s meet (länk finns även på si­dan för egen grupp) och i det­ta rum finns länk till det de­la­de do­ku­men­tet där PM skrivs.

Grupp 1: https://to­daysme­et.com/Vi7ring1

Grupp 2: https://to­daysme­et.com/Vi7ring2

Grupp 3: https://to­daysme­et.com/Vi7ring3

Grupp 4: https://to­daysme­et.com/Vi7ring4

Grupp 5: https://to­daysme­et.com/Vi7ring5

Grupp 6: https://to­daysme­et.com/Vi7ring6

Grupp 7: https://to­daysme­et.com/Vi7ring7

Har du en frå­ga till ef­ter­mid­da­gens pa­nel kan du stäl­la den un­der da­gen ge­nom att skri­va den på en lapp och läm­na in i frå­ge­lå­dor­na som finns vid aka­de­mi­sa­lens dör­rar. Du kan ock­så re­dan nu stäl­la din frå­ga till pa­ne­len i To­day’s Meet-rum­met https://to­daysme­et.com/Vi7ring. Na­tur­ligt­vis får man stäl­la frå­gor i sa­len ock­så.

Gäst­an­vän­dar­namn och lö­sen till Aca­de­mills tråd­lö­sa nät­verk ges ut på lör­da­gen.

Kicki Hägg­blom tel: 050-5760619

Vi7 Sha­ring­s­e­mi­na­ri­umAca­de­mill 17.1.201510.12.2014