Grupp 6. Studiehandledare

Rum G405

Den­na grupp kan föra dis­kus­sio­ner i To­day’s Meet rum­met https://to­daysme­et.com/Vi7ring6. Här finns även länk till ett de­lat do­ku­ment. Skriv gär­na ett PM för dem som inte är med i grup­pen.

Nina Grön­berg GiP
Siv-Britt Hög­lund KG
Eli­sa­beth Wik-Nyl­und KG
Ma­ri­ta Back­lund VG
Ann-Ca­ro­li­ne Björk­holm Aftis
Pia Lus­tig VÖS
Anne Ahl­bom VÖS
Roland Vill­för VSG (fr kl 11)

Pro­gram: So­ci­a­la me­di­er i stu­die­hand­led­ning­en

Ut­bil­da­re: Fred­ri­ka Ny­qvist, CLL

Vi7 Sha­ring­s­e­mi­na­ri­umAca­de­mill 17.1.201510.12.2014