Grupp 5. Matematik

Rum D406

Den­na grupp kan föra grupp­dis­kus­sion här: https://to­daysme­et.com/Vi7ring5. Rum­met är öp­pet en må­nad.

Här finns även länk till ett ge­men­samt do­ku­ment för grup­pen. Ni kan gär­na skri­va ett PM så att de som inte del­tar i grup­pen kan lä­sa.

Ca­mil­la och Henrik hål­ler i trå­dar­na för den­na grupp. På pro­gram­met står bla en fort­sätt­ning på Geo­ge­b­ra och en dis­kus­sion om lä­ro­me­del med Nils Sa­ra­mo från Schildts & Sö­der­ströms.

Ta med egen lap­top med Geo­ge­b­ra ned­lad­dat.

Del­ta­ga­re:

Lars Bur­man, FPV
Bill Kors­man, GiP
Irene Pörn, KG
Emma Sjö­ström, NG
Hen­na Lill­honga, VG
Ca­mil­la Sö­der­back, VÖS (ordf)
Nik­ke Palm­berg, VÖS
Henrik Lind­grén, VÖS
Mika­el Bäck, VSG
Ann-Sofi Carls­son, VSG

Vi7 Sha­ring­s­e­mi­na­ri­umAca­de­mill 17.1.201510.12.2014