Grupp 3. Historia, samhällslära, filosofi, religion, psykologi

Rum E610

Den­na grupp kan föra grupp­dis­kus­sion här: https://to­daysme­et.com/Vi7ring3. Rum­met är öp­pet en må­nad.

Här finns även länk till ett ge­men­samt do­ku­ment för grup­pen. Grup­pen ut­ser sek­re­te­ra­re, som skri­ver en sam­man­fatt­ning av grupp­dis­kus­sio­nen i det­ta do­ku­ment.

Del­ta­ga­re:

Ann-Char­lot­te Sö­der­man, GiP
Hans Back­man, KG (ordf)
Siv Rå­gård, KG
Jo­han Sö­der­lund, KG
Anne Ja­kobs­son, NG
Lou­i­se Gran­lund, NG
Tomas Bränn­kärr, VG
Kim-Erik Berts, VG Aftis
An­ni­ka Lind­grén, VG
Sami Siek­ki­nen, VG Aftis
Karl Da­vid Lång­backa, VÖS
Jen­nie Barck, VÖS
Anna Norr­back, VÖS
Jo­han­na Bo­näs, VÖS
Mika­el Lax, VÖS
An­ders Fran­sén, VÖS
Åsa Blom, VSG

stu­de­ran­de  (alla his­to­ria)
Emi­lia Wik­ström,
Mar­kus Rönn­blom,
Ada Han­sén,
Andre­as Wik­blad,

Vi7 Sha­ring­s­e­mi­na­ri­umAca­de­mill 17.1.201510.12.2014