Grupp 2. Modersmål, engelska, bildkonst

Rum F606

Den­na grupp kan föra grupp­dis­kus­sion här: https://to­daysme­et.com/Vi7ring2. Rum­met är öp­pet en må­nad.

Här finns även länk till ett ge­men­samt do­ku­ment för grup­pen. Grup­pen ut­ser sek­re­te­ra­re, som skri­ver en sam­man­fatt­ning av grupp­dis­kus­sio­nen i det­ta do­ku­ment.

Del­ta­ga­re:

Ber­nice Sjö­berg GiP (ordf.)
Be­rit Sjö­man GiP
Inga-Lill Till GiP
Per-Erik Back KG
Han­na Läh­desluo­ma KG
Ca­ro­la Sun­dqvist KG
Li­li­an Sö­der­ling NG
Ia En­roth NG
Ka­rin Sk­jäl VG
Nina Ny­kvist VG
Ralf Andtbacka VG, Aftis
Bar­ba­ra Strand-Blom­ström VSG
Katri­na Do­mars-Bränn­kärr VÖS
Katri­na Åker­holm VÖS
Anne Upp­gård VÖS
Di­a­ne-Christi­ne Blu­si VÖS
Gran­fors Tom VÖS
Moja Lad­ve­lin VÖS
Ann-Lou­i­se Holm­gren VÖS
Ca­mil­la Åbrandt VSG

stu­de­ran­de (mo­ders­mål)
Alex­andra Ax­én
Jessi­ca West
Jo­nas Mun­ter
Su­san­ne Lind­ström
Jo­han­na Ek­man
Lina Åker­blom

(eng­els­ka):
Sal­li Ny­ström
Linn Berg­kul­la
Las­se Jylk­kä

Vi7 Sha­ring­s­e­mi­na­ri­umAca­de­mill 17.1.201510.12.2014