Grupper och rum

F724: Grupp 1 Tys­ka, frans­ka, spans­ka, fins­ka + stu­de­ran­den: ty+ fi+ fra

F606: Grupp 2 Mo­ders­mål, eng­els­ka, bild­konst + stu­de­ran­den: mo + eng

E610: Grupp 3 His­to­ria, sam­häll­s­lä­ra, fi­lo­so­fi, re­li­gi­on, psy­ko­lo­gi + stu­de­ran­den: hi/sl

D402 : Grupp 4Bio­lo­gi, geo­gra­fi,  häl­so­kun­skap, fy­sik, kemi + stu­de­ran­den: bi/ge +  ma/fy/ke

D406: Grupp 5Ma­te­ma­tik (eget pro­gram)

G405: Grupp 6  Stu­die­hand­led­ning (eget pro­gram)

Aka­de­mi­sa­len: Grupp 7  IKT, rek­to­rer

Vi7 Sha­ring­s­e­mi­na­ri­umAca­de­mill 17.1.201510.12.2014