Program

17.1.2015

8:30

Kaf­fe i fo­a­jén

9:00

In­led­ning i aka­de­mi­sa­len.

Simon Han­sell, Lä­ra­re och IKT-pe­da­gog, Gym­na­si­et i Pe­ta­lax

Kicki Hägg­blom, pla­ne­ra­re, CLL och di­gi­coach, Vi7

Kristi­an Smed­lund, Un­der­vis­nings­råd, UBS

Vi7_Sha­ring­s­e­mi­na­ri­um_Smed­lund

9:30- 11:30

Er­fa­ren­hets­ut­by­te i grup­per

11.30-12:00

Di­ga­bis prov­verk­tyg Ab­it­ti- så ser det ut, så kan vi an­vän­da det. Andre­as Sund­stedt och IKT grup­pen.

12:00-12:45

Lunch

12:45-13:45

1. Stu­de­ran­des tan­kar om di­gi­ta­li­se­ring­en i sko­lan. Lot­ta Stor­backa, stu­de­ran­de, Vasa öv­nings­sko­la

2.Tan­kar från en lä­ra­re som står först i tur 2016. Jen­ny Lind­berg, lä­ra­re, När­pes gym­na­si­um

3. Prov­struk­tu­rer­na i na­tur­ve­ten­ska­per­na/re­a­l­äm­nen/språ­ken. Di­ga­bi­ut­bil­dar­na

13:45-14:00

Ben­sträck­a­re. Kaf­fe finns i fo­a­jén (ta gär­na in kaf­fe i sa­len)

14:00-14:45

Pa­nel­dis­kus­sion och di­ga­b­i­frå­ge­stund

14:45-15:00 

Av­slut­ning

Ex­tra ma­te­ri­al:

Di­ga­bi en­kät till stu­de­ran­den

Vi7 Sha­ring­s­e­mi­na­ri­umAca­de­mill 17.1.201510.12.2014