Vill du veta mer?

Be­sök vår webb­plats:

www.skol­re­surs.fi

el­ler gil­la oss på fa­ce­book!

Vårt ny­hets­brev som ut­kom­mer en gång per ter­min in­ne­hål­ler läs­värt om det som är på gång och prak­tis­ka upp­gif­ter som kan an­vän­das i klass.

I Cen­tret för livs­långt lä­ran­des lä­rar­fort­bild­ningska­ta­log finns vå­ra kur­ser lis­ta­de ter­mins- och läs­års­vis.

Du är ock­så väl­kom­men att kon­tak­ta RC:s tf verk­sam­hets­le­da­re, Ce­ci­lia Lund­berg.

(Fo­ton: RC) 21.8.2015

Läs­året 2015-201629.8.2014