Vad är RC?

Re­surscen­tret för ma­te­ma­tik, na­tur­ve­ten­ska­per och tek­nik i sko­lan är ett be­skri­van­de, men myck­et långt namn. Där­för kal­lar vi oss i dag­ligt tal för RC.

RC är ett sam­ar­bets­pro­jekt mel­lan fin­lands­svens­ka sko­lor, hög­sko­lor och uni­ver­si­tet. Vi ägs av Åbo Aka­de­mi och ko­or­di­ne­ras av Cen­tret för livs­långt lä­ran­de vid Åbo Aka­de­mi.

RC:s mål­grupp är i hu­vud­sak lä­rar­na i de svens­ka sko­lor­na i Fin­land. Vår verk­sam­het byggs upp av en­ga­ge­ra­de re­sur­s­per­so­ner som har kän­ne­dom om sitt äm­nes­om­rå­de och hål­ler ak­tiv kon­takt med lä­rar­na.

RC ska­par och upp­rätt­hål­ler na­tio­nel­la och in­ter­na­tio­nel­la sam­ar­be­ten. Det­ta in­klu­de­rar nä­rings­liv, of­fent­li­ga och tred­je sek­torn. Vå­ra när­mas­te sam­ar­bet­s­part­ners är bl.a. LUMA-cen­ter Fin­land och Nor­dic ESE­RO.

Läs­året 2015-201629.8.2014