Skolpsykologi

Skolpsykologi

Vi för­behål­ler oss rät­ten till änd­rin­gar gäl­lan­de pla­ne­ra­de närs­tu­die­kur­ser be­ro­en­de på lä­get med co­ro­na­pan­de­min.
Vid ev. änd­rin­gar med­de­las alla an­mäl­da per e-post.

► Ar­ran­gör: CLL/öpp­na uni­ver­si­te­tet
Kur­sort: Vasa

NÄTKURS Sexualkunskap, 5 sp 

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 810-21.11.2020, ob­li­ga­to­riskt del­ta­gan­de via Zoom: 8.10 & 9.10
Lä­ra­re: Sak­kun­nig i se­xu­ell häl­sa Suss Åh­man
An­mä­lan se­nast: 23.9.2020

NÄTKURS Missbrukarproblematik, 5 sp 

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 19.10-20.11. 2020
Lä­ra­re: so­ci­o­nom YH, leg.psy­ko­te­ra­peut Anet­te Rönn­lund-Ny­gård
An­mä­lan se­nast: 4.10.2020

NÄTKURS Skolfrånvaro, 5 sp 

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 12.1-21.2.2021, ob­li­ga­to­riskt del­ta­gan­de via Zoom: 12.1, 19.1, 2.2, 9.2.
Lä­ra­re: Do­cent Ka­ta­ri­na Alan­ko
An­mä­lan se­nast: 5.1.2021

NÄTKURS Skolmobbning och utanförskap, 5 sp 

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 9.4-14.5 2021, ob­li­ga­to­riskt del­ta­gan­de via Zoom: 14.4, 21.4, 10.5
Lä­ra­re: PK Sara Sun­dell, PM Ma­ria Lin­gonb­lad
An­mä­lan se­nast: 2.4.2021

*Samtal med barn och unga, 5 sp 

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 4.5, 11.5, 18.5, 25.5, 27.5.2021
Lä­ra­re: PM Ma­ria Dahl­berg
An­mä­lan se­nast: 27.4.2021

* Kur­sen ar­ran­ge­ras en­dast om närs­tu­dier kan ord­nas

► Ar­ran­gör: Folk­häl­san Ut­bild­ning Ab
Kur­sort: Norr­val­la, Vörå

NÄTKURS Skolmobbning och utanförskap, 5 sp /Annullerad!

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 24.10-21.11.2020, ob­li­ga­to­riskt del­ta­gan­de via Zoom: 24.10, 7.11 & 21.11
Lä­ra­re: PK Sara Sun­dell, PM Ma­ria Lin­gonb­lad

► Ar­ran­gör: Han­gö som­ma­ru­ni­ver­si­tet
Kur­sort: Hel­sing­fors, G18

Sexualkunskap, 5 sp 

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 12-14.2.2021
Lä­ra­re: Sak­kun­nig i se­xu­ell häl­sa Suss Åh­man

► Ar­ran­gör: Öpp­na högs­ko­lan vid Högs­ko­lan på Åland  

Missbrukarproblematik, 5 sp

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 9-10.4, 7-8.5.2021
Lä­ra­re: so­ci­o­nom YH, leg.psy­ko­te­ra­peut Anet­te Rönn­lund-Ny­gård

Pla­ne­ra­re Per­nil­la Rau­ma
per­nil­la.rau­ma@abo.fi, 06-324 7148

Psy­ko­lo­gia2020-202124.11.2020