Arbetsplatspsykologi

Arbetsplatspsykologi

Vi för­behål­ler oss rät­ten till änd­rin­gar gäl­lan­de pla­ne­ra­de närs­tu­die­kur­ser be­ro­en­de på lä­get med co­ro­na­pan­de­min.
Vid ev. änd­rin­gar med­de­las alla an­mäl­da per e-post.

► Ar­ran­gör: CLL/öpp­na uni­ver­si­te­tet
Kur­sort: Vasa, Aca­de­mill

GRUNDS­TU­DIER

NÄTKURS Organisationspsykologi, 5 sp

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 14.9–25.10.2020
Lä­ra­re: PM Ja­ni­na Björk
An­mä­lan se­nast: 31.8.2020

NÄTKURS Arbetsplatsmobbning, 5 sp /Fullsatt!

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 13.11-18.12.2020
27.11, 28.11, 4.12, 5.12 (on­li­ne un­der­vis­ning via Zoom)
Lä­ra­re: ar­be­tshand­le­da­re Lise-Lot­te Carls­son
An­mä­lan se­nast: 29.10.2020

NÄTKURS Konflikthantering, 5 sp

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 5.2-20.2.2021, ob­li­ga­to­riskt del­ta­gan­de via Zoom: 5.2, 6.2, 19.2, 20.2. Obs! Nya da­tum!
Lä­ra­re: ar­be­tshand­le­da­re Lise-Lot­te Carls­son
An­mä­lan se­nast: 26.1.2021

NÄTKURS Ledarskap I, 5 sp

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 12.3-20.3. 2021, ob­li­ga­to­riskt del­ta­gan­de via Zoom: 12.3, 13.3, 19.3, 20.3.
Lä­ra­re: PM Ja­ni­na Björk
An­mä­lan se­nast: 2.3.2021

NÄTKURS Utmattningssyndrom, 5 sp

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 9.4-17.4.2021, ob­li­ga­to­riskt del­ta­gan­de via Zoom: 9.4, 10.4, 16.4, 17.4.
Lä­ra­re: ar­be­tshand­le­da­re Lise-Lot­te Carls­son
An­mä­lan se­nast: 30.3.2021

NÄTKURS Ledarskap II, 5 sp

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 12.4-23.5.2021
Lä­ra­re: PM Ja­ni­na Björk
An­mä­lan se­nast: 5.4.2021

*Kur­sen ar­ran­ge­ras en­dast om närs­tu­dier kan ord­nas

► Ar­ran­gör: När­pes vi /Kris­ti­nes­tad mi 

Arbetsplatsmobbning, 5 sp /Annullerad!

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 13-15.11.2020
Kur­sort: Kris­ti­nes­tad
Lä­ra­re: ar­be­tshand­le­da­re Lise-Lot­te Carls­son

Utmattningssyndrom, 5 sp

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 22-23.1, 29-30.1.2021
Kur­sort: Kris­ti­nes­tad
Lä­ra­re: Psy­ko­log, psy­ko­te­ra­peut Bo Mell­berg

► Ar­ran­gör: Väst­ra Ny­lands folk­högs­ko­la 
Kur­sort: Ka­ris

Konflikthantering, 5 sp

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 20-22.11.2020
Lä­ra­re: ar­be­tshand­le­da­re, psy­ko­te­ra­peut Mika Lind­fors

► Ar­ran­gör: Han­gö som­ma­ru­ni­ver­si­tet
Kur­sort: Hel­sing­fors, G18

Utmattningssyndrom, 5 sp

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 9-10.10, 4-5.12.2020
Lä­ra­re: ar­be­tshand­le­da­re, psy­ko­te­ra­peut Mika Lind­fors

Arbetsplatsmobbning, 5 sp

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 5-6.3, 26-27.3.2021
Lä­ra­re: ar­be­tshand­le­da­re, psy­ko­te­ra­peut Mika Lind­fors

► Ar­ran­gör: Öpp­na högs­ko­lan vid Högs­ko­lan på Åland  

Ledarskap I, 5 sp 

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 26.10, 9.11, 30.11, 14.12.2020
Lä­ra­re: PeM Ca­ro­la Lind­holm-Ger­lin

Ledarskap II, 5 sp

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 25.1, 10.2, 15.2, 10.3, 22.3.2021
Lä­ra­re: PeM Ca­ro­la Lind­holm-Ger­lin

Konflikthantering, 5 sp 

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 12.4, 21.4, 3.5, 19.5, 24.5.2021
Lä­ra­re: PeM Ca­ro­la Lind­holm-Ger­lin

Pla­ne­ra­re Char­lot­te Grägg
char­lot­te.gragg@abo.fi, 06-324 7130

Psy­ko­lo­gia2020-202124.11.2020