Utvecklingspsykologi

Utvecklingspsykologi

Vi för­behål­ler oss rät­ten till änd­rin­gar gäl­lan­de pla­ne­ra­de närs­tu­die­kur­ser be­ro­en­de på lä­get med co­ro­na­pan­de­min.
Vid ev. änd­rin­gar med­de­las alla an­mäl­da per e-post.

► Ar­ran­gör: CLL/Öpp­na uni­ver­si­te­tet
Kur­sort: Vasa

MO­DUL: PSY­KISK OHÄL­SA

NÄTKURS Introduktion till kognitiv beteendeterapi, 5 sp /Fullsatt!

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 20.11-5.12.2020, ob­li­ga­to­riskt del­ta­gan­de via Zoom: 20.11, 21.11, 4.12, 5.12.
Lä­ra­re: do­cent i ut­veck­lingsp­sy­ko­lo­gi Ras­mus Iso­maa
An­mä­lan se­nast: 5.11.2020

► Ar­ran­gör: Väst­ra Ny­lands folk­högs­ko­la  

NÄTKURS Introduktion till motiverande samtal, 5 sp 

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 2.10-30.11.2020
Lä­ra­re: PM, so­ci­alp­sy­ko­log Ani­ta Ands­ten

► Ar­ran­gör: Borgå med­bor­ga­rins­ti­tut  

NÄTKURS Introduktion till motiverande samtal, 5 sp 

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 23.10-15.12. 2020
Lä­ra­re: PM, so­ci­alp­sy­ko­log Ani­ta Ands­ten

► Ar­ran­gör: Hel­sing­fors stads svens­ka ar­be­ta­rins­ti­tut  

Introduktion till acceptansbaserad psykoterapi, 5 sp 

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 23-24.10, 13-14.11.2020
Lä­ra­re: psy­ko­log, psy­ko­te­ra­peut, Ing­rid Wa­ger

► Ar­ran­gör: Öpp­na högs­ko­lan vid Högs­ko­lan på Åland  

Ätstörningar, 5 sp 

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 18-19.9, 9-10.10.2020
Lä­ra­re: do­cent i ut­veck­lingsp­sy­ko­lo­gi Ras­mus Iso­maa

Introduktion till konstterapi, 5 sp 

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 16-17.1, 6-7.2.2021
Lä­ra­re: leg. psy­ko­te­ra­peut MPF, konst­te­ra­peut, ar­be­tshand­le­da­re Tine Syl­vest

Pla­ne­ra­re Char­lot­te Grägg
char­lot­te.gragg@abo.fi, 06-324 7130

Psy­ko­lo­gia2020-202124.11.2020