Psykologi

Psykologi

► Ar­ran­gör: CLL/öpp­na uni­ver­si­te­tet
https://sur­vey.abo.fi/lo­mak­keet/12691/lo­ma­ke.html

PSY­KO­LO­GI (60 SP) – GRUND- OCH ÄM­NESS­TU­DIER

NÄTKURS Introduktion till psykologi 10 sp

Klic­ka här för att läsa mera om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 16.9-9.12.2020
Lä­ra­re: Su­san­na Sla­ma, le­gi­ti­me­rad psy­ko­log, psy­ko­te­ra­peut
An­mä­lan 17.8-6.9 2020

NÄTKURS Basics in developmental psychology and personality, 10 sp

Klic­ka här för att läsa mera om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 23.9-13.12.2020
Lä­ra­re: Anna Toi­vo­nen, le­gi­ti­me­rad psy­ko­log, ar­be­tshäl­sop­sy­ko­log
De skrift­li­ga upp­gif­ter­na kan av­läg­gas både på svens­ka och på en­gels­ka.
An­mä­lan 17.8-13.9.2020

NÄTKURS Barnneuropsykologi, 5 sp

Klic­ka här för att läsa mera om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 18.1-28.2.2021
Lä­ra­re: PsD An­ni­ka Lind
An­mä­lan fr.o.m. 23.11.2020-10.1.2021

Ar­ran­gör: Högs­ko­lan på Åland/Öpp­na högs­ko­lan

PSY­KO­LO­GI (60 SP) – GRUND- OCH ÄM­NESS­TU­DIER (PÅGÅR)

Introduktion till psykologi, 10 sp

Klic­ka här för att läsa mera om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 26-27.9, 10-11.10, 24-25.10, 14-15.11.2020, lö-sö 9:00-15:30
Lä­ra­re: Jo­ac­him Jo­hans­son, le­gi­ti­me­rad psy­ko­log, psy­ko­te­ra­peut
Sis­ta an­mäl­nings­dag: 2.9.2020

Socialpsykologi, 5 sp

Klic­ka här för att läsa mera om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: Kur­sen går att av­läg­ga som när­va­ran­de och på dis­tans med zoom­fö­re­läs­nin­gar. 8-9.5, 22-23.5.2021 lö 9-16, sö 9-13
Lä­ra­re: Anna Toi­vo­nen, le­gi­ti­me­rad psy­ko­log, ar­be­tshäl­sop­sy­ko­log
An­mä­lan till https://www.open.ax/kur­ser-och-fort­bild­nin­gar/sok-kurs/

► Ar­ran­gör: Vasa som­ma­ru­ni­ver­si­tet

Klinisk psykologi, 5 sp

Klic­ka här för att läsa mera om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 20.2-21.2, 13.3-14.3, 27.3-28.3, 24.4-25.4.2021, kl. 8.30-16
Lä­ra­re: Jo­ac­him Jo­hans­son, le­gi­ti­me­rad psy­ko­log, psy­ko­te­ra­peut

Pla­ne­ra­re Ca­mil­la Lund­ström
ca­mil­la.lundst­rom(@abo.fi, 02 215 4631

Psy­ko­lo­gia2020-202124.11.2020