Psykologian opinnot Åbo Akademin avoimessa yliopistossa

Psy­ko­lo­gia oppi­a­la­na kiin­nos­taa koko ajan enem­män. Psy­ko­lo­gia on tie­teen­haa­ra, joka kes­kit­tyy ih­mi­sen käyt­täy­ty­mi­seen ja tuot­taa tie­toa, jota voi­daan so­vel­taa useim­mis­sa am­ma­teis­sa ja työ­teh­tä­vis­sä. Niin työ­e­lä­mäs­sä kuin joka­päi­väi­ses­sä ar­jes­sam­me voi olla hyö­dyl­lis­tä ke­hit­tää osaa­mis­taan ja opis­kel­la psy­ko­lo­gi­aa. Psy­ko­lo­gia on tie­teen­ala, jos­sa uu­den tek­no­lo­gi­an an­si­os­ta tie­tom­me ai­vois­ta ke­hit­ty­vät ja tar­ve päi­vit­tää osaa­mis­ta syn­tyy no­pe­al­la tah­dil­la.

Åbo Aka­de­mis­sa Tu­rus­sa on mah­dol­lis­ta opis­kel­la psy­ko­lo­gi­aa (psy­ko­lo­gi) ja sitä kaut­ta voi kou­lut­tau­tua psy­ko­lo­gik­si. Åbo Aka­de­mis­sa Vaa­sas­sa voi opis­kel­la ke­hi­tys­psy­ko­lo­gi­aa (ut­veck­lingsp­sy­ko­lo­gi), kou­lu­psy­ko­lo­gi­aa (skolp­sy­ko­lo­gi), työ­paik­ka­psy­ko­lo­gi­aa (ar­betsp­latsp­sy­ko­lo­gi) ja krii­si­psy­ko­lo­gi­aa (krisp­sy­ko­lo­gi). Nämä opin­not ei­vät joh­da psy­ko­lo­gi­an mais­te­rin tut­kin­toon. Psy­ko­lo­gi­an mo­duu­li vas­taa yh­teis­kun­nan tuki­pal­ve­lu­tar­pei­siin mo­nil­la am­mat­ti­a­loil­la sekä jul­ki­sel­la, että yk­si­tyi­sel­lä sek­to­ril­la.

Koh­de­ryh­mät:

Psykologian opinnot Åbo Akademin avoimessa yliopistossa

Psy­ko­lo­gia oppi­a­la­na kiin­nos­taa koko ajan enem­män. Psy­ko­lo­gia on tie­teen­haa­ra, joka kes­kit­tyy ih­mi­sen käyt­täy­ty­mi­seen ja tuot­taa tie­toa, jota voi­daan so­vel­taa useim­mis­sa am­ma­teis­sa ja työ­teh­tä­vis­sä. Niin työ­e­lä­mäs­sä kuin joka­päi­väi­ses­sä ar­jes­sam­me voi olla hyö­dyl­lis­tä ke­hit­tää osaa­mis­taan ja opis­kel­la psy­ko­lo­gi­aa. Psy­ko­lo­gia on tie­teen­ala, jos­sa uu­den tek­no­lo­gi­an an­si­os­ta tie­tom­me ai­vois­ta ke­hit­ty­vät ja tar­ve päi­vit­tää osaa­mis­ta syn­tyy no­pe­al­la tah­dil­la.

Åbo Aka­de­mis­sa Tu­rus­sa aine­tar­jon­taan kuu­luu psy­ko­lo­gia ja sitä kaut­ta voi kou­lut­tau­tua psy­ko­lo­gik­si. Avoi­men yli­o­pis­ton tar­jon­taan oppi­ai­nees­sa kuu­luu kurs­se­ja 25-60 op laa­juu­del­ta. Suo­ri­tet­tu­a­si 60 op voit saa­da lu­kio-opet­ta­jan pä­te­vyy­den psy­ko­lo­gi­an oppi­ai­nees­sa. Voit myös suo­rit­taa meil­lä psy­ko­lo­gi­an pe­rus­o­pin­not 25 op. Mi­kä­li ta­voit­tee­na­si on kou­lut­tau­tua psy­ko­lo­gik­si, voit hy­väk­si­lu­kea opin­not tut­kin­too­si, jos si­nut va­li­taan psy­ko­lo­gi­an tut­kin­to-oh­jel­maan.

Åbo Aka­de­mis­sa Vaa­sas­sa voi opis­kel­la ke­hi­tys­psy­ko­lo­gi­aa ja kurs­se­ja ai­nees­sa on myös tar­jol­la avoi­mes­sa yli­o­pis­tos­sa. Huo­mi­oi, että nämä kurs­sit ei­vät anna lu­kio-opet­ta­jan pä­te­vyyt­tä psy­ko­lo­gi­an oppi­ai­nees­sa.

Avoi­mes­sa yli­o­pis­tos­sa Vaa­sas­sa jär­jes­te­tään kurs­si­ko­ko­nai­suuk­sia seu­raa­vis­sa ai­neis­sa; ke­hi­tys­psy­ko­lo­gia, kou­lu­psy­ko­lo­gia, työ­paik­ka­psy­ko­lo­gia ja krii­si­psy­ko­lo­gia.

Ke­hi­tys­psy­ko­lo­gi­an opin­nois­sa pe­reh­dy­tään nii­hin psy­ko­lo­gi­siin me­ka­nis­mei­hin ja lain­a­lai­suuk­siin, jot­ka oh­jaa­vat esi­mer­kik­si lap­sen ja nuo­ren iden­ti­tee­tin ke­hit­ty­mis­tä, ky­kyä omak­sua sään­tö­jä (esim. mo­raa­li­sään­tö­jä), iden­ti­tee­tin ke­hi­tys­tä sekä ky­kyä hy­väk­syä oma ulko­nä­kön­sä ja van­he­ne­mi­sen­sa. Opit myös mi­ten ih­mi­set sel­viy­ty­vät elä­män­krii­seis­tä ja mil­lai­sia seu­rauk­sia krii­seis­tä ai­heu­tuu yk­si­lön ja yh­teis­kun­nan ta­sol­la.

Kou­lu­psy­ko­lo­gi­an opin­not tar­jo­a­vat moni­puo­lis­ta psy­ko­lo­gis­ta tie­toa kou­lus­ta so­si­aa­li­se­na ym­pä­ris­tö­nä, kou­lu­kiu­saa­mis­pro­ses­sis­ta, sekä sen eh­käi­se­mi­ses­tä ja sii­hen puu­tu­mi­ses­ta. Opin­toi­hin si­säl­tyy myös tie­toa nuor­ten al­ko­ho­li- ja huu­me­vää­rin­käy­tös­tä, sekä nuor­ten psy­ko­sek­su­aa­li­ses­ta käyt­täy­ty­mi­ses­tä.

Työ­paik­ka­psy­ko­lo­gi­an kurs­seil­la käy­dään läpi pe­rus­tie­toa työ­pai­kan so­si­aa­li­sis­ta suh­teis­ta ja sii­tä, kuin­ka joh­ta­juus vai­kut­taa työ­yh­tei­sön hy­vin­voin­tiin sekä kuin­ka rat­kais­ta ris­ti­rii­to­ja ra­ken­ta­val­la ta­val­la.

Krii­si­psy­ko­lo­gi­as­sa pe­reh­dy­tään sekä pe­rus­kä­sit­tei­siin (ku­ten psy­kot­rau­ma­to­lo­gia, shok­ki, in­ter­ven­tio ja PTSD), että tar­kas­ti va­li­koi­tui­hin ky­sy­myk­siin (esi­mer­kik­si Suo­men ka­tast­ro­fi­val­miu­teen).

Löy­dät lisä­tie­to­ja ai­neis­ta ja kurs­seis­ta koti­sivuil­tam­me osoit­tees­sa https://www.abo.fi/fi/avoin-yli­o­pis­to/.

Psy­ko­lo­gia2020-202124.11.2020