Miten ilmoittaudun?

Mitä tämä maksaa?

Opin­to­mak­su on 50 eu­roa/luku­kau­si ja sil­lä sum­mal­la voit opis­kel­la niin mon­ta kurs­sia kuin ha­lu­at (huo­mi­oi, että yh­teis­työ­kump­pa­nim­me myös ve­loit­ta­vat omia mak­su­ja).

Ilmoittautuminen

Vii­meis­tään 10 päi­vää en­nen kurs­sin al­kua. Tar­kis­ta vii­mei­nen il­moit­tau­tu­mis­päi­vä si­nua kiin­nos­ta­val­le kurs­sil­le kurs­si­lu­et­te­los­tam­me.


Kurs­seil­le joi­den jär­jes­tä­jä­nä on CLL/Åbo Aka­de­min avoin yli­o­pis­to voit il­moit­tau­tua täs­tä .

Psy­ko­lo­gia2020-202124.11.2020