Portfolio

Port­fo­lio är ett hjälp­me­del för in­lär­ning och ut­vär­de­ring. Det är en kon­kret sam­ling stu­di­e­ar­be­ten, tex­ter el­ler pro­duk­ter som på ett mång­si­digt och än­da­måls­en­ligt sätt re­pre­sen­te­rar den stu­de­ran­des kun­nan­de. Port­fo­li­on pro­du­ce­rar och sam­man­stäl­ler den stu­de­ran­de själv un­der stu­di­er­na.
En port­fo­lio kan ut­for­mas på många oli­ka sätt: som en pärm, en lå­da, ett häf­te, en nät­port­fo­lio, en vi­deo- el­ler ljud­in­spel­ning. In­ne­hål­let och an­vänd­nings­än­da­må­let av­gör for­men och om­fatt­ning­en.
Ut­över den stu­de­ran­des själv­ut­vär­de­ring av sitt ar­be­te, finns i en bra port­fo­lio till ex­em­pel ock­så lä­ra­rens och med­stu­de­ran­des syn­punk­ter och ut­vär­de­ring­ar.

Port­fo­lio gyn­nar en själv­styrd in­lär­ning och ger fär­dig­he­ter att:

På stu­die­in­fo.fi kan du lä­sa mera om själv­stän­di­ga stu­di­er, bok­ten­ta­men, es­sä, in­lär­nings­dag­bok, in­lär­nings­upp­gif­ter och port­följ.

Slut­li­gen än­nu en di­rekt­länk där du hit­tar alla fil­mer i Stream av ÅA:s stu­die­psy­ko­log Da­ni­el Ven­tus. (Krä­ver ÅA-in­logg­ning)

Stu­die­kom­pe­tens – en gui­de som stöd i dina stu­di­er är pro­du­ce­rad vid Öpp­na uni­ver­si­te­tet vid Åbo Aka­de­mi. Öpp­na uni­ver­si­te­tets kur­ser är öpp­na för alla, du be­hö­ver inte vara in­skri­ven vid ett uni­ver­si­tet.

Läs mera om Öpp­na uni­ver­si­te­tet och kurs­ut­bu­det.

“Det cen­tra­la i en port­fo­lio är den stu­de­ran­des själv­vär­de­ring av sitt eget ar­be­te.”

Stu­die­kom­pe­tensEn gui­de som stöd för dina stu­di­er29.9.2020