Kursdagbok – ett redskap för reflektion

Kurs­dag­bo­ken, el­ler in­lär­nings­dag­bo­ken, är en re­do­gö­rel­se för din in­lär­ning och fun­ge­rar som ett kurs­ma­te­ri­al som du själv har skri­vit med egna ord. Skriv allt­så tex­ten för din egen skull. Om det finns svå­ra frå­gor el­ler sa­ker som du inte för­står el­ler kan hål­la med om – ta upp det i dag­bo­ken. No­te­ra att dag­bo­ken inte är ett re­fe­rat av fö­re­läs­ning­en och dis­kus­sio­ner­na men kan där­emot in­ne­hål­la stöd­frå­gor som struk­tu­re­rar ditt skri­van­de. In­lär­nings­dag­bo­ken är en upp­följ­ning av dina stu­di­er och bör där­för skri­vas me­dan du har färs­ka in­tryck – inte i sis­ta mi­nu­ten in­nan dead­line.

Du be­hö­ver inte skri­va i dag­bo­ken var­je dag, det räck­er om du skri­ver nå­got ef­ter var­je in­lär­nings­si­tu­a­tion el­ler åt­min­sto­ne var­je vecka. Det kan vara långa kom­men­ta­rer, men det räck­er ock­så med att skri­va ner någ­ra tan­kar i veck­an. Det be­hö­ver inte ta läng­re än 10–15 mi­nu­ter att skri­va. Kurs­dag­bo­ken kan er­sät­ta en tra­di­tio­nell tent el­ler fun­ge­ra som en del av öv­ri­ga ex­a­mi­na­tions­for­mer. Dag­bo­ken kan ock­så skri­vas i blogg­form.

Tips på frå­gor som stöd för en in­lär­nings­dag­bok:

Vad vet du om äm­net på för­hand?

I in­lär­nings­dag­bo­ken kan man fun­de­ra över svar på till ex­em­pel föl­jan­de frå­gor:

Ef­ter en fö­re­läs­ning kan man fun­de­ra över föl­jan­de frå­gor i sin in­lär­nings­dag­bok:

Käl­la: glo­ba­a­li­kou­lu.net

“Att re­flek­te­ra är en del av in­lär­nings­pro­ces­sen och in­ne­bär kri­tiskt tän­kan­de, det hand­lar om att be­ak­ta frå­ge­ställ­ning­ar ut fle­ra per­spek­ti för att få en ny­an­se­rad hel­hets­bild.”

Stu­die­kom­pe­tensEn gui­de som stöd för dina stu­di­er29.9.2020