Att läsa och förbereda sig för tent

För­be­re­del­ser­na för en ten­ta­men tar tid och krä­ver ef­fek­ti­va in­lär­nings­stra­te­gi­er för att stu­de­ran­den ska kun­na plocka fram det vä­sent­li­ga ur lit­te­ra­tu­ren.

Fyra snab­ba tips för ten­ta­mens­läs­ning:

  1. Stryk un­der det vä­sent­li­gas­te.
  2. An­teck­na vik­ti­ga punk­ter och nyck­el­ord el­ler rita bil­der/sche­man som hjäl­per dig att min­nas.
  3. Fo­ku­se­ra på hel­he­ten och att för­stå vad du lä­ser. Du be­hö­ver för­stå sam­man­hang­et och kun­na ska­pa dig en över­gri­pan­de bild av ske­en­de­na och ar­gu­men­te­ring­en.
  4. Kom ihåg att re­pe­te­ra! Det är lät­ta­re att min­nas om man ak­tivt be­ar­be­tar det man hör och lä­ser samt re­pe­te­rar.
Att läsa vetenskaplig litteratur

Att lä­sa ve­ten­skap­lig lit­te­ra­tur ut­gör en cen­tral del av dina stu­di­er. Ve­ten­skap­li­ga böck­er och ar­tik­lar inom var­je ve­ten­skaps­gren har sitt eget språk­bruk, att du till­äg­nar dig språ­ket är en del av in­lär­nings­pro­ces­sen.
Lä­san­det ska ut­veck­la ditt tän­kan­de, föra fram nya idé­er och ny fak­ta. Där­i­ge­nom ska du kun­na ut­vid­ga din världs­bild och byg­ga upp ny kun­skap. Att lä­sa krä­ver all­tid be­ar­bet­ning av kun­skap. Ju mera och ju bätt­re struk­tu­re­rad kun­skap du re­dan har om te­mat, des­to snab­ba­re lä­ser du och des­to bätt­re kan du plocka ut det vä­sent­li­ga ur tex­ten och byg­ga upp en me­nings­full hel­het.

Att läsa tentamenslitteratur
Litteratur på främmande språk

Stu­di­er vid uni­ver­si­te­tet in­ne­hål­ler ofta böck­er på främ­man­de språk. Det kan vara bra att byg­ga upp sitt ord­för­råd med hjälp av oli­ka hand­böck­er och att öva upp sin
me­ka­nis­ka läs­has­tig­het. I prin­cip är det ing­en skill­nad mel­lan att lä­sa en text på främ­man­de språk och en text på svens­ka.

När du lä­ser lit­te­ra­tur på främ­man­de språk be­hö­ver du inte för­stå alla ord. Att slå upp många ord i lex­i­kon brom­sar lätt upp lä­san­det och gör det mö­do­samt. Långa och kom­pli­ce­ra­de sats­struk­tu­rer kan ock­så ofta vål­la be­svär. I all­män­het blir en lång me­ning lät­ta­re att lä­sa om du iden­ti­fi­e­rar de vik­ti­gas­te sats­de­lar­na i den: sub­jekt, pre­di­kat och ob­jekt. Frå­ga dig allt­så: ”Vem gör vad?”

SQ3R-in­struk­tio­nen
SQ3R har ut­veck­lats för läs­ning av svå­ra tex­ter. Ög­na (Skim) först ige­nom tex­ten för att bil­da dig en för­hands­upp­fatt­ning om den. For­mu­le­ra se­dan frå­gor (Ques­tion) som tex­ten ger svar på. För­sök hit­ta svar på frå­gor­na me­dan du lä­ser (Read) tex­ten. När du har läst tex­ten är det bra att åter­kal­la (Recall) hu­vud­punk­ter­na t.ex. i var­je stycke el­ler ka­pi­tel. Ög­na slut­li­gen ige­nom tex­ten än­nu en gång och fun­de­ra på (Re­vi­ew) vad som är vä­sent­ligt i tex­ten, och ge­stal­ta hel­he­ten yt­ter­li­ga­re en gång för dig.

Tentamensförberedelser
Att tänka på då du ska skriva tentamen

“När det gäl­ler ten­ta­mens­läs­ning el­ler lit­te­ra­tur­stu­di­er finns det inte en­dast ett sätt att lä­ra sig, utan det va­ri­e­rar från per­son till per­son vil­ken me­tod som fun­ge­rar bäst.”

Stu­die­kom­pe­tensEn gui­de som stöd för dina stu­di­er29.9.2020