Hur kan jag förändras som ledare?

Mo­du­len Le­dar­skap inom so­ci­al- och häl­so­vård är ett grund­pa­ket med per­so­nal­le­dar­skap, bud­ge­te­ring, att för­stå or­ga­ni­sa­tio­ner, samt lag­stift­ning. Kur­ser­na rik­tar sig till dig som har en ut­bild­ning inom so­ci­al- och häl­so­vård, en­de­ra om du sik­tar på en för­mans­po­si­tion, el­ler ock­så länge job­bat som för­man och vill frä­scha upp dina kun­ska­per.

Ett för­man­skap är allt mer krä­van­de – det gäl­ler att grep­pa lag­stift­ning­en på ett helt an­nat sätt än när man job­bar på fäl­tet, ofta har för­man­nen bud­ge­tan­svar och ska dess­utom stö­da sin per­so­nal i ett psy­ko­so­ci­alt be­las­tan­de jobb. Som för­man be­hö­ver man kun­na lite av allt.

Stu­di­er­na går helt och hål­let på nä­tet och är där­för möj­li­ga att ge­nom­fö­ra vid si­dan av job­bet. Kur­ser­na kör igång i au­gus­ti. An­mä­lan öpp­nar 17.8. Le­dar­skaps­mo­du­len är för­mån­lig, du be­ta­lar en­dast Öpp­na uni­ver­si­te­tets ter­mins­av­gift på 50 euro/ter­min. Le­dar­skaps­mo­du­len är pla­ne­rad att ut­fö­ras på ett år.

Le­dar­skap inom so­ci­al- och häl­so­vård2020-202116.6.2020