Fördjupad modul

Skräd­dar­sydd mo­dul med tan­ke på din ar­bets­roll

För pedagoger

Pe­da­go­gik, all­män

► Ar­ran­gör: CLL/öpp­na uni­ver­si­te­tet

NÄT­KURS Pe­da­go­giskt le­dar­skap i sam­hälls­per­spek­tiv, 5 sp
Tid­punkt: 21.10-2.12 2019
Lä­ra­re: PeM Ann-So­fie Smeds-Nyl­und
An­mä­lan: se­nast den 14.10.2019

NÄT­KURS Pe­da­go­giskt le­dar­skap i or­ga­ni­sa­tions­per­spek­tiv, 5 sp
Tid­punkt: 20.1-2.3 2020
Lä­ra­re: PeM Ann-So­fie Smeds-Nyl­und
An­mä­lan: se­nast den 13.1.2020

För ett hållbart ledarskap

Små­barns­pe­da­go­gik

► Ar­ran­gör: Öpp­na hög­sko­lan vid Hög­sko­lan på Åland
Kur­sort: Marie­hamn

Mång­fald och in­klu­de­ring, 5 sp
Tid­punkt: 17-18.1, 24-25.1.2020
Lä­ra­re: PeM Rit­va Mer­ta­nie­mi

Ge­nus­ve­ten­skap

► Ar­ran­gör: CLL/öpp­na uni­ver­si­te­tet
Kur­sort: Åbo

Gen­der, Envi­ron­ment and Glo­bal Eco­no­mics, 5 sp
Tid­punkt: 10.10-5.12.2019. Tors­da­gar kl 17.15-18.45
Lä­ra­re: FM Fre­ja Hög­back och FM Al­bi­na Ga­kuru
An­mä­lan: se­nast den 3.10.2019

För ledare inom offentlig förvaltning

Of­fent­lig för­valt­ning

► Ar­ran­gör: CLL/öpp­na uni­ver­si­te­tet

NÄT­KURS Or­ga­ni­sa­tions­te­o­ri I, 5 sp
Tid­punkt: 16.9 – 11.11.2019
Lä­ra­re: HvD Jessi­ca Hem­berg
An­mä­lan se­nast den 9.9.2019

NÄT­KURS Of­fent­lig bud­ge­te­ring, 5 sp
Tid­punkt: 18.11 – 31.12.2019
Lä­ra­re: PM Hå­kan Hem­berg
An­mä­lan se­nast den 11.11.2019

För ledare inom social- och hälsovård

So­ci­al- och häl­so­vård­sad­mi­ni­stra­tion

► Ar­ran­gör: CLL/öpp­na uni­ver­si­te­tet

NÄT­KURS In­tro­duk­tion till häl­so­vård­sad­mi­ni­stra­tion och le­dar­skap, 5 sp
Tid­punkt: 3.10-10.11.2019, kur­sen in­leds med val­fritt när­stu­die­till­fäl­le den 3.10.2019
Lä­ra­re: PhD Jessi­ca Hem­berg
An­mä­lan: se­nast den 26.9.2019

NÄT­KURS Eko­no­mi och bud­ge­te­ring inom so­ci­al- och häl­so­vår­den, 5 sp
Tid­punkt: 9.3-19.4.2020, val­fritt när­stu­die­till­fäl­le 23.3.2020
Lä­ra­re: HVM Carina Nord­man-Byska­ta
An­mä­lan: se­nast den 2.3.2020

NÄT­KURS Lag­stift­ning inom so­ci­al- och häl­so­vård, 5 sp
Tid­punkt: 13.4-31.5.2020, val­fritt när­stu­die­till­fäl­le 4.5.2020
Lä­ra­re: HVM Carina Nord­man-Byska­ta
An­mä­lan: se­nast den 6.4.2020

Le­dar­skaps­mo­du­len2019-202011.10.2019