Grundmodul

ÖPU-ut­bu­det 2019-20

Ar­bets­plats­psy­ko­lo­gi

► Ar­ran­gör: CLL/öpp­na uni­ver­si­te­tet
Kur­sort: Vasa

Le­dar­skap I, 5 sp
Tid­punkt: 7-8.2, 14-15.2. 2020
Lä­ra­re PM Ja­ni­na Björk
An­mä­lan: se­nast den 31.1.2020

NÄT­KURS Le­dar­skap II, 5 sp
Tid­punkt:  2.3-19.4. 2020
Lä­ra­re PM Ja­ni­na Björk
An­mä­lan: se­nast den 24.2.2020

Or­ga­ni­sa­tion och led­ning

► Ar­ran­gör: CLL/öpp­na uni­ver­si­te­tet

NÄT­KURS Chan­ge ma­na­ge­ment, 5 sp 
Tid­punkt: 9.9-8.11..2019
Lä­ra­re: EM Tu­u­li Pel­to­nen
An­mä­lan se­nast: 2.9.2019
För­kun­skaps­krav: Grund­kurs i or­ga­ni­sa­tion och led­ning

NÄT­KURS Hu­man re­sour­ce ma­na­ge­ment-per­so­nal­led­ning, 5 sp 
Tid­punkt: 13.1-9.3.2020
Lä­ra­re: EM Lau­ra Ja­ra­mil­lo
An­mä­lan se­nast: 2.1.2020
För­kun­skaps­krav: Grund­kurs i or­ga­ni­sa­tion och led­ning

Pe­da­go­gik, all­män

► Ar­ran­gör: CLL/öpp­na uni­ver­si­te­tet
Kur­sort: Vasa

Pro­jekt­led­ning, re­sur­se­ring och upp­följ­ning, 5 sp
Tid­punkt: 24-25.3, 7-8.4, 14-15.4 2020
Lä­ra­re: DrPH Anna Fors­man
An­mä­lan: se­nast den 17.3.2020

Psy­ko­lo­gi

Ar­ran­gör: Bor­gå fol­kaka­de­mi
Kur­sort: Bor­gå

In­tro­duk­tion till psy­ko­lo­gi 10 sp
Tid­punkt: 29-30.11 och 13-14-12.2019, fre kl 18-21, lö kl 8.30-17
Lä­ra­re: PsM Joachim Jo­hans­son

Rätts­ve­ten­skap

► Ar­ran­gör: CLL/öpp­na uni­ver­si­te­tet

NÄT­KURS Ar­bets­rätt, 5 sp
Tid­punkt: Kur­sen på­går v. 4-9, 2020 (inga när­stu­di­er för­utom ten­ta­men). Kur­sen öpp­nas den 16.1.2020.
Lä­ra­re: PL Kurt Lång­kvist
An­mä­lan se­nast 10.1.2020

So­ci­al- och häl­so­vård­sad­mi­ni­stra­tion

► Ar­ran­gör: CLL/öpp­na uni­ver­si­te­tet

NÄT­KURS Or­ga­ni­sa­tions­te­o­ri­er, 5 sp
Tid­punkt: 21.11-22.12.2019, kur­sen in­leds med val­fritt när­stu­die­till­fäl­le den 21.11.2019
Lä­ra­re: PhD Jessi­ca Hem­berg
An­mä­lan: se­nast den 14.11.2019

NÄT­KURS Le­dar­skaps­te­o­ri­er, 5 sp
Tid­punkt: 16.1-27.2.2020, kur­sen in­leds med val­fritt när­stu­die­till­fäl­le den 16.1.2020
Lä­ra­re: PhD Jessi­ca Hem­berg
An­mä­lan: se­nast den 9.1.2020

Le­dar­skaps­mo­du­len2019-202011.10.2019