Hur kan jag utvecklas som ledare?

En fram­gångs­rik le­da­re har in­sikt och kun­skap i bå­de hur män­ni­skor och grup­per fun­ge­rar. Ar­bets­li­vet krä­ver i dag fler verk­tyg av en le­da­re, som bör kun­na kom­mu­ni­ce­ra tyd­ligt och för­stå de fe­no­men som upp­står i or­ga­ni­sa­tio­ner vid för­änd­ring.

Nya krav i arbetslivet

Ar­bets­li­vet för­änd­ras allt snab­ba­re i ett in­for­ma­ti­ons­sam­häl­le och det­ta stäl­ler nya krav på för­män. Av det­ta skäl är det vik­tigt att kän­na till den ny­as­te evi­dens­ba­se­ra­de in­for­ma­tio­nen på fäl­tet.

Att utveckla sitt ledarskap är en process

Oav­sett om du har va­rit för­man en kort tid el­ler re­dan fått ru­tin och själv­sä­ker­het i rol­len, kan du ut­veck­la ditt le­dar­skap. Med tan­ke på den glo­ba­la ut­veck­ling­en och ål­ders­struk­tu­ren i ar­bets­li­vet är ett håll­bart och in­klu­de­ran­de le­dar­skap allt vik­ti­ga­re och nå­got som även kom­mer att för­ut­sät­tas av or­ga­ni­sa­tio­ner på lång sikt.

En föregångare

En in­spi­re­ran­de och kun­nig le­da­re, med en för­må­ga att ge ge­nu­in feed­back till de an­ställ­da får bätt­re re­sul­tat. Det­ta gäl­ler så­väl för ar­bets­kva­li­te­ten som mätt i eko­no­mis­ka mått.

Le­dar­skaps­mo­du­len2019-202011.10.2019