Hälsoteknologi

Hälsoteknologi

► Ar­ran­gör: CLL/öpp­na uni­ver­si­te­tet
An­mä­lan

Kur­sort: Vasa

GRUND­STU­DI­ER
In­tro­duk­tion till häl­so­tek­no­lo­gi som kun­skaps­om­rå­de, 5 sp
Tid­punkt: 17.9, 24.9, 7.10, 21.10.2019. Del­ta­gan­de i kur­sen möj­ligt via fler­form, i re­al­tid på an­giv­na kurs­da­tum (Zoom).
Lä­ra­re: MHC Ca­mil­la Mattjus
An­mä­lan: 19.8-10.9.2019

NÄT­KURS Ut­veck­ling, im­ple­men­te­ring och ut­vär­de­ring av häl­so­tek­no­lo­gi, 5 sp
Tid­punkt: 28.10-8.12.2019
Lä­ra­re: HVD Lin­da Ny­holm
An­mä­lan: 19.8-21.10.2019

Etik, in­di­vid och häl­so­tek­no­lo­gi, 5 sp
Tid­punkt: 22.1, 23.1, 5.2, 6.2.2020. Del­ta­gan­de i kur­sen möj­ligt via fler­form, i re­al­tid på an­giv­na kurs­da­tum (Zoom).
Lä­ra­re: HVM Malin Andtfolk
An­mä­lan: 18.11.2019-15.1.2020

NÄT­KURS So­ci­al- och häl­so­vårds­or­ga­ni­sa­tio­ner och häl­so­tek­no­lo­gi, 5 sp
Tid­punkt: 2.3-17.4.2020
Lä­ra­re: HVD Lin­da Ny­holm
An­mä­lan: 18.11.2019-24.2.2020

► Ar­ran­gör: Hög­sko­lan på Åland/Öpp­na hög­sko­lan

So­ci­al- och häl­so­vårds­or­ga­ni­sa­tio­ner och häl­so­tek­no­lo­gi, 5 sp /AN­NUL­LE­RAD!
Tid­punkt: Hös­ten 2019
Lä­ra­re: HVD Lin­da Ny­holm

Vård­mil­jö, ener­gi och häl­so­tek­no­lo­gi, 5 sp
Tid­punkt: Vå­ren 2020
Lä­ra­re: NN

Pla­ne­ra­re Christi­na Teir­folk
christi­na.teir­folk@abo.fi, 06-324 7243

In­no­va­ti­ve te­ch­no­lo­gy in a mo­dern hos­pi­tal ope­ra­ting room

Häl­so­tek­no­lo­gi2019-202020.6.2019