Vad är hälsoteknologi?

Hur kan jag stu­de­ra?
Vid öpp­na uni­ver­si­te­tet, kvälls­tid och/el­ler hel­ger
Som ex­tra stu­de­ran­de, dag­tid

Kan jag stu­de­ra häl­so­tek­no­lo­gi på di­stans?
Del­ta­gan­de i de två kur­ser­na som ges som när­stu­di­er är möj­ligt via fler­form (Zoom).
I mo­du­len in­går även två nät­kur­ser. Öpp­na uni­ver­si­tets kur­ser kan ord­nas på fle­ra or­ter via sam­ar­bet­s­par­ter el­ler i egen regi. Ut­bud och or­ter va­ri­e­rar läs­års­vis.

Vad in­ne­bär nya kurs­ford­ring­ar?
Fr.o.m. läs­året 2019-2020 har kurs­ford­ring­ar­na upp­da­te­rats. Det­ta in­ne­bär inga ex­tra åt­gär­der från din sida, ifall du har frå­gor gäl­lan­de ti­di­ga­re av­lag­da kur­ser kon­tak­ta äm­net om du är in­skri­ven vid Åbo Aka­de­mi och öpp­na uni­ver­si­te­tet om du är vux­en­stu­de­ran­de.

Ak­tu­el­la kurs­ford­ring­ar

Häl­so­tek­no­lo­gi2019-202020.6.2019