Inledning: Om hälsoteknologi

Är du in­tres­se­rad av hur man kan an­vän­da häl­so­tek­no­lo­gi inom vår­den?

Stu­di­erna i häl­so­tek­no­lo­gi fo­ku­se­rar bland an­nat på nya di­gi­ta­la e-häl­so­tjäns­ter och vil­ka möj­lig­he­ter och ut­ma­ning­ar som des­sa in­ne­bär för sår­ba­ra pa­ti­ent­grup­per, när­stå­en­de och per­so­nal.
Inom grund­stu­di­er­na får du kun­skap om hur man ut­veck­lar, im­ple­men­te­rar och ut­vär­de­rar nya an­vän­dar­vän­li­ga och evi­dens­ba­se­ra­de di­gi­ta­la lös­ning­ar. I stu­di­er­na be­hand­las ock­så led­ning av di­gi­ta­la för­änd­rings­pro­ces­ser, eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar och håll­bar ut­veck­ling ur or­ga­ni­sa­tio­nens per­spek­tiv.

Du lär dig mer om de se­nas­te glo­ba­la tren­der­na inom om­rå­det och om fram­ti­dens vård.

Häl­so­tek­no­lo­gi2019-202020.6.2019