Inledning: Om hälsoteknologi

Är du in­tres­se­rad av hur man kan an­vän­da häl­so­tek­no­lo­gi inom vår­den?
Häl­so­tek­no­lo­gi är ett forsk­nings­om­rå­de un­der snabb ut­veck­ling. Häl­so­tek­no­lo­gin är ock­så en av Fin­lands vik­ti­gas­te in­dust­ri­er. Där­för är det av stor vikt att så­väl forsk­ning som ut­bild­ning inom häl­so­tek­no­lo­gi, sett ur ett vård­ve­ten­skap­ligt per­spek­tiv, be­drivs och ut­veck­las. En vik­tig frå­ge­ställ­ning är hur hög­tek­no­lo­gisk och vård­ve­ten­skap­lig forsk­ning kan för­enas och sam­ver­ka. Må­let med den vård­ve­ten­skap­li­ga forsk­ning­en inom häl­so­tek­no­lo­gi är att ut­veck­la kun­skap om hur vår­dan­dets et­hos, ca­ritas, kan bi­be­hål­las även när me­to­der­na för vår­dan­det för­änd­ras.
Stu­di­er­na i häl­so­tek­no­lo­gi be­hand­lar häl­so­tek­no­lo­gi ur ett vård­ve­ten­skap­ligt per­spek­tiv, etis­ka aspek­ter i an­vänd­ning­en av häl­so­tek­no­lo­gi, hur pa­ti­en­ten och när­stå­en­de er­far an­vänd­ning­en av tek­nis­ka lös­ning­ar och vil­ka di­gi­ta­la tjäns­ter/lös­ning­ar som in­di­vi­den er­bjuds inom fäl­tet.

Häl­so­tek­no­lo­gi2019-202020.6.2019